lijst van insecticiden voor de bestrijding van mirte-bladluizen

Productieomgeving

Samenwerkende partner

ublicatieblad van de www.emis.vito- lijst van insecticiden voor de bestrijding van mirte-bladluizen ,1062/2014 van de Commissie (2) is een lijst vastgesteld van bestaande werkzame stoffen die moeten worden beoordeeld met het oog op de mogelijke goedkeuring ervan voor gebruik in biociden. Die lijst bevat empenthrin (EG-nr.: n.v.t.; CAS-nr.: 54406-48-3). (2) Empenthrin is beoordeeld voor gebruik in producten van productsoort 18 (insecticiden ...Welke producten en welke procedure moet u als …10 Producten voor bescherming van metselwerk Producten voor de behandeling tegen vergroening van daken en metselwerk 14 Rodenticide Bestrijding van knaagdieren 18 Insecticiden Lokaas of vloeibare insecticide Insecticide tegen larven gevonden in de mest 27 29.06.18 6. GEBRUIK VAN …Ctgb publiceert definitieve lijst RUB-toepassingen ...

Jun 25, 2018·Daarbij gaat het om ‘alternatieve toepassingen’ ter bestrijding van ziekten en plagen. Voor toepassing in de groenteteelt staan de volgende middelen op de nieuwe RUB-lijst: Alpha BioPesticides Limited t/a AlphaBio Control Ltd., met het middel FLIPPER, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op planten;

de dIepte InseCtICIden - Chemische Feitelijkheden

voor de meest gebruikte insecticiden (inmiddels ook voor DDt). een gecertificeerd bedrijf roeit ze doorgaans uit door middel van een hittebe­ handeling of ontsmetting, maar soms ook met insecticiden. In de Vs worden honden getraind om de geur van de bedwants te herkennen: ze wijzen dan de plekken in huis aan waar de nesten zitten.

5.4 Spuittechniek | Teelthandleiding | Stichting IRS

Voor de effectiviteit van bespuitingen met fungiciden, herbiciden en insecticiden zijn alle doppen met 75% driftreducterende doppen en/of technieken geschikt. Voor de toepassing van sommige insecticiden, fungiciden en herbiciden (o.a. Pirimor, Spyrale en Dual Gold) gelden aanvullende eisen wat betreft de driftreductie.

Potentieel van de roofmijt Amblydromalus limonicus voor …

Potentieel van de roofmijt Amblydromalus limonicus voor de bestrijding van Echinothrips americanus Emilie Van Doren Promotor: Prof. dr. ir. P. De Clercq ... Veel insecticiden zijn van de markt gehaald, waardoor het belang van E ... Een lijst van waardplanten van E. americanus wordt weergegeven in Tabel 1. . 4 Tabel 1 Overzicht van de ...

ublicatieblad van de www.emis.vito

) Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacolo ­ gisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging ...

Niet bestrijdingsmiddel buxusmot, maar vlooien- en ...

Nov 12, 2019·De plukken haar komen in de tuin terecht. Voor mezen blijkt dit uitstekend nestmateriaal te zijn. De insecticiden komen in aanraking met de jonge vogels. Ook bij ons onderzoek troffen we deze insecticiden al aan. De these van de Nederlandse onderzoekers is dus zeer plausibel. Ruim de haren voortaan op en stop ze bij het restafval” “Ik vind ...

Biologische bestrijding van bladluizen in vruchtgroenten ...

Doel van het project is de technische verbetering van de geïntegreerde bestrijding van bladluizen in de vruchtgroenten. AB - Bladluizen vormen na spintmijten de belangrijkste plaag in de glastuinbouw. In feite gaat het niet om één plaag, maar om een groep van plagen, met als belangrijkste soort de perzikbladluis.

Risico-evaluatie van bestrijdingsmiddelen voor toepassing ...

Deze lijst, aangevuld met de productnamen van de gedoogde middelen voor de bestrijding van de bruine rat in open terrein, geeft weer welke producten al dan niet gedoogd worden. De lijst voor 2014 is de laatste lijst van gedoogde bestrijdingsmiddelen.

Potentieel van de roofmijt Amblydromalus limonicus voor de ...

Potentieel van de roofmijt Amblydromalus limonicus voor de bestrijding van Echinothrips americanus Emilie Van Doren Promotor: Prof. dr. ir. P. De Clercq ... Veel insecticiden zijn van de markt gehaald, waardoor het belang van E ... Een lijst van waardplanten van E. americanus wordt weergegeven in Tabel 1. . 4 Tabel 1 Overzicht van de ...

Mycotal - ook effectief tegen bladluizen! | Koppert

Nov 10, 2020·In het verleden zijn er meerdere proeven uitgevoerd om Mycotal te registreren voor de bestrijding van witte vlieg, met zeer goede resultaten. Hieronder staan enkele voorbeelden van de effectieve bestrijding van witte vlieg met dit product, waarbij de overlevingskans van enkele van de belangrijkste soorten zoals Bemisia tabaci en Trialeurodes vaporariorum wordt verminderd.

BIOCIDE GERANIOL: INSECTENDODENDE EN INSECTENWERENDE …

In het kader van de Biocidenrichtlijn heeft TerpeneTech een onafhankelijk evaluatiedossier opgesteld voor het gebruik van Geraniol als een biocide werkzame stof, als insectendodend en insectenwerend middel. TerpeneTech staat nu vermeld in de lijst volgens artikel 95 van geïdentificeerde leveranciers.

Risico-evaluatie van bestrijdingsmiddelen voor toepassing ...

Deze lijst, aangevuld met de productnamen van de gedoogde middelen voor de bestrijding van de bruine rat in open terrein, geeft weer welke producten al dan niet gedoogd worden. De lijst voor 2014 is de laatste lijst van gedoogde bestrijdingsmiddelen.

FRONT OFFICE VOEDSEL- EN PRODUCTVEILIGHEID

Front Office Voedsel- en Productveiligheid Status: Definitief Pagina 4 van 20 den)7, en is de stof derhalve (nog) van rechtswege toegelaten, uitsluitend toegestaan ter bestrijding van de bloedluis (Dermanyssus gallinae) in de legpluimveehouderij.Het Ctgb heeft de RUB-middelen echter niet beoordeeld en er is geen wettelijk gebruiksvoorschrift.

de dIepte InseCtICIden - Chemische Feitelijkheden

voor de meest gebruikte insecticiden (inmiddels ook voor DDt). een gecertificeerd bedrijf roeit ze doorgaans uit door middel van een hittebe­ handeling of ontsmetting, maar soms ook met insecticiden. In de Vs worden honden getraind om de geur van de bedwants te herkennen: ze wijzen dan de plekken in huis aan waar de nesten zitten.

biociden folder gebruiker - Belgium

zijn ontsmettingsmiddelen, insecticiden en producten voor de bestrijding van ratten of muizen. Samen met gewasbeschermingsmiddelen vallen biociden onder de noemer van pesticiden. Hanteer de volgende vuistregels Bescherm jezelf, je collega’s en je werknemers •4 april 2019). Lees het etiket. Check de gevaarsymbolen en gevarenaanduidingen. Volg de

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en ...

18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen Textielvezelbehandeling (wol) bestemd voor de bestrijding van keratine voedende larven (zoals motten en larven) en dit ter conservering van het textielartikel. ... -Een lijst van alle gebruikers aan wie het product Eulan SPA 01 op de Belgische markt .

Delete Insecticiden Moestuin | Edialux

Insecticide voor snelle bestrijding van bladluizen, rupsen en kevers in moestuin. Delete insecticide werkt binnen enkele minuten in op insecten, die onmiddellijk stoppen met het beschadigen van de gewassen, ook al sterven ze pas later.

Bladluis schadelijk voor mens - lees hier meer over ...

De kleur die vrijkomt bij het pletten van een bladluis. Op de ene site lees ik dat het wel schadelijk is voor gezonde voeding is een grond recht voor ieder mens Hoe te detecteren en wat te doen als er een bladluis in de kas was. Lijst van de beste chemische en folkremedies in de …

Delete Insecticiden Moestuin | Edialux

Insecticide voor snelle bestrijding van bladluizen, rupsen en kevers in moestuin. Delete insecticide werkt binnen enkele minuten in op insecten, die onmiddellijk stoppen met het beschadigen van de gewassen, ook al sterven ze pas later.

Alternatieven voor neonicotinoïden in de sierteelt onder glas

De bestrijding van plantzuigende insecten in de glastuinbouw zoals bladluis, wittevlieg, cicaden, wol-, dop- en schildluis en schadelijke wantsen, leunt nog sterk op inzet van insecticiden die behoren tot de neonicotinoïden. Het gebruik van deze middelen staat echter wereldwijd onder grote druk vanwege de schadelijke effecten voor het milieu.

Mycotal - ook effectief tegen bladluizen! | Koppert

Nov 10, 2020·In het verleden zijn er meerdere proeven uitgevoerd om Mycotal te registreren voor de bestrijding van witte vlieg, met zeer goede resultaten. Hieronder staan enkele voorbeelden van de effectieve bestrijding van witte vlieg met dit product, waarbij de overlevingskans van enkele van de belangrijkste soorten zoals Bemisia tabaci en Trialeurodes vaporariorum wordt verminderd.

LIJST VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN KERSEN EN …

LIJST VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN KERSEN EN KRIEKEN 1/10 1 februari 2014 Deze lijst geeft de toestand weer op 1 februari 2014. Vlaamse overheid, Afdeling Duurzame landbouwontwikkeling, Dienst Voorlichting stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik van gegevens uit deze publicatie.

Crop Science Belgie

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket. Handelsmerk: Centurion ® is een gedeponeerd handelsmerk van Arysta Life Science. Opmerking: In onderstaande lijst van toepassingen vindt u in eerste instantie alleen de meer courante teelten. Voor een compleet overzicht van alle mogelijke toepassingen van dit product, gelieve het ...

Welke producten en welke procedure moet u als veehouder …

10 Producten voor bescherming van metselwerk Producten voor de behandeling tegen vergroening van daken en metselwerk 14 Rodenticide Bestrijding van knaagdieren 18 Insecticiden Lokaas of vloeibare insecticide Insecticide tegen larven gevonden in de mest 27 29.06.18 6. GEBRUIK VAN …