toiletreiniger gevaarlijke eigenschappen msds sds zoutzuur

Productieomgeving

Samenwerkende partner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Natronloog 32%- toiletreiniger gevaarlijke eigenschappen msds sds zoutzuur ,Gevaarlijke reacties : Met zuren = waterstofgas Te vermijden omstandigheden: Vochtigheid Te vermijden stoffen: Lichte metalen en zink (vorming van waterstofgas-knalgas). Tast koperhoudende legeringen, lood en silicium aan. Boven 50° C. ook staal, ijzer en tin. Gevaarlijke ontledingsproducten: Waterstofgas (reageert heftig met zuren).Korn -Kali® + BGevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. Zwaveloxides. Zoutzuur. 5.3. Advies voor brandweerlieden Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.HACH LANGE GmbH Veiligheidsinformatieblad

Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten. Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1. Toxiciteit Geen gegevens beschikbaar van het product zelf. Niet naar het oppervlaktewater of de …

WC NET INTENSE GEL - OCEAN FRESH …

Relevante eigenschappen van stoffengroepen Niet relevant RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit Stabiel in normale omstandigheden 10.2. Chemische stabiliteit Stabiel in normale omstandigheden 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen 10.4. Te vermijden omstandigheden Stabiel onder normale omstandigheden. 10.5.

SDS EU (Reach Annex II)

Toiletreiniger Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 27-8-2013 Datum herziening: 13-5-2015 Vervangt: 27-8-2013 Versie: 1.1

WC NET INTENSE GEL - OCEAN FRESH …

Relevante eigenschappen van stoffengroepen Niet relevant RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit Stabiel in normale omstandigheden 10.2. Chemische stabiliteit Stabiel in normale omstandigheden 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen 10.4. Te vermijden omstandigheden Stabiel onder normale omstandigheden. 10.5.

SDS EU (Reach Annex II)

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 10.4. Te vermijden omstandigheden Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7). 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Oxiderende stoffen. Sterke zuren. 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Versie:8 Zoutzuur 30% - Vlamings

Zoutzuur 30% Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 07-05-2013 NL (Nederlands) 5/7 10.4. Te vermijden omstandigheden Vermijden : Warmte.,. Warmtebronnen.,. Rechtstreeks zonlicht. . 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Geen relevante gegevens beschikbaar 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten Geen relevante ...

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Op deze website vindt u alle informatie over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en de PGS-beheerorganisatie. De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven.

1230210 - GRIFFON S-39 RVS BOT 320ML*12 NLFR

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Corrosief voor metalen.. 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.. 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.. 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseprodukten. 11 Toxicologische ...

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

MSDS Nr 073_AL Produktnaam Zwavelwaterstof (Waterstofsulfide) ... Gevaarlijke verbrandingsprodukten Indien betrokken bij een brand kunnen de volgende giftige en/of corrosieve dampen gevormd ... 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Moleculair gewicht 34 Smeltpunt -86 °C Kookpunt -60.2 °C

MSDS veiligheidsbladen | daar komt het zogenaamde ...

Bij het werken met producten met gevaarlijke stoffen (hierna te noemen : ´´PGS´´) is de registratie van alle stoffen. Revisie datum 28.09.2012 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II Glorix Toiletreiniger OriginalGlorix Toiletreiniger …

Magnesii chloridum hexahydricum - Duchefa Farma

Datum herziening: 21/03/2017 Duchefa Farma B.V. NL (Nederlands) SDS Ref.: 254983 / 9254983 3/8 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandgevaar : Niet brandbaar. Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand: Chloor. Zoutzuur. 5.3. …

Ferri chloridum hexahydricum - Duchefa Farma

Overige eigenschappen : Bulk dichtheid: 600-1200 kg/m3; 20 ° C. RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit Geen aanvullende informatie beschikbaar 10.2. Chemische stabiliteit Niet vastgesteld. 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Contact met: Alkalimetalen. Ethyleenoxide. 10.4. Te vermijden omstandigheden Geen aanvullende ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Natronloog 32%

Gevaarlijke reacties : Met zuren = waterstofgas Te vermijden omstandigheden: Vochtigheid Te vermijden stoffen: Lichte metalen en zink (vorming van waterstofgas-knalgas). Tast koperhoudende legeringen, lood en silicium aan. Boven 50° C. ook staal, ijzer en tin. Gevaarlijke ontledingsproducten: Waterstofgas (reageert heftig met zuren).

Op basis van richtlijn 2001/58/EG van de Commissie der ...

Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (B.I.G.) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel Gevaarlijke bestanddelen CAS-nr. EINECS-nr. Conc in % Gevaars-symbool Risico’s (R-zinnen) ijzer(III)chloride 7705-08-0 231-729-4 40 C 22-34-52/53 (1) (1) Voor volledige tekst van R-zinnen: zie rubriek 16 - Schadelijk bij opname door de mond

Magnesii chloridum hexahydricum - Duchefa Farma

Datum herziening: 21/03/2017 Duchefa Farma B.V. NL (Nederlands) SDS Ref.: 254983 / 9254983 3/8 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandgevaar : Niet brandbaar. Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand: Chloor. Zoutzuur. 5.3. …

Veiligheidsinformatieblad - Brouwland

* Oxiderende eigenschappen: geen chemische groep geassocieerd met oxiderende eigenschappen 10. Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit * Reactiviteit: reageert heftig met zuren. Bijtend voor metalen. 10.2. Chemische stabiliteit Stabiliteit: stabiel bij normale omstandigheden. 10.3. Mogelijke gevaarlijke …

Zoutzuur - Wikipedia

Zoutzuur of zoutgeest is een waterige oplossing van het gas waterstofchloride.Het is een veelgebruikt reagens in de scheikunde; jaarlijks wordt ongeveer 20 miljoen ton zoutzuur geproduceerd. Zoutzuur is een sterk anorganisch zuur dat corrosief is.. Zoutzuur werd in de tijd van de alchemie ook wel geest van zout (esprit de sel of acidum salis) genoemd, omdat het in zuivere vorm een gas is dat ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Merck Millipore

Gevaarlijke bestanddelen (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) Chemische naam (Concentratie) CAS-Nr. Registratienummer Indeling Zoutzuur (>= 25 % - < 50 % ) De stof in het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB op grond van de verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII. 7647-01-0 01-2119484862-27-XXXX

Veiligheidsinformatiebladen Volgens Verordening (EG) 1907 ...

Zoutzuur 5 mol/l (5N) CAS: [7647-01-0] REACH registratienummer: Voor deze stof is geen registratienummer beschikbaar omdat op grond van artikel 2 van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 de stof of het geb ruik ervan is vrijgesteld van registratie, voor de

Veiligheidsinformatiebladen Volgens Verordening (EG) 1907 ...

Zoutzuur 5 mol/l (5N) CAS: [7647-01-0] REACH registratienummer: Voor deze stof is geen registratienummer beschikbaar omdat op grond van artikel 2 van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 de stof of het geb ruik ervan is vrijgesteld van registratie, voor de

SDS EU (Reach Annex II)

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand: Zoutzuur. Chloor.self-containedStikstofoxides.breathingKoolstofmonoxide. 5.3. Advies voor brandweerlieden Bescherming tijdens brandbestrijding : Wear positive pressure self-contained breathing apparatus and fire protection clothing (including helmet, coat, pants, boots and firefighter gloves).

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Snijolie ST

Geen gevaarlijke reakties bij vakkundige opslag, toepassing en transport 11. Toxicologische gegevens 12. Ecologische gegevens Beperkt biologisch afbreekbaar Door de geringe oplosbaarheid van het product in water, kan het grootste deel mechanisch van het water worden afgescheiden. 13. Overwegingen met betrekking tot de verwijdering

Datum : 1 / 7 / 2010 Vervangt : 0 / 0 / 0 Natriumhydroxide ...

Gevaarlijke verbrandingsprodukten: Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn. ... verdunde zoutzuur oplossing 7 HANTERING EN OPSLAG ... 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Fysische toestand bij 20°C: Vloeibaar. Kleur: Kleurloos tot lichtgeel.

HACH LANGE GmbH Veiligheidsinformatieblad

Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten. Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1. Toxiciteit Geen gegevens beschikbaar van het product zelf. Niet naar het oppervlaktewater of de …