toiletreiniger gevaarlijke eigenschappen spuitbusadditief

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Drukdatum: 16.08 - Home | Exclusiva- toiletreiniger gevaarlijke eigenschappen spuitbusadditief ,Powerfix-Gel Veiligheidsinformatieblad Drukdatum: 16.08.2016 Productcode: j4006_sd Pagina 2 van 8 J O H A N N E S K I E H L K G overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten wordenGLORIX WC Active Gel (Ocean Fresh en Mountain Fresh ...Product : Glorix WC Active Gel 2003, 10 april 2003 3-5 Oogbescherming : Zie boven 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN. Fysische toestand : Visceuze vloeistof Kleur : Transparant, blauw of groen (2 varianten) Geur : Licht geparfumeerd pH : 1 Dichtheid (kg/m3) : 1037 kg/m3 Alkaliteit : zeer zuur product Ontledingstemperatuur: n.v.t Vlampunt : niet brandbaar ...3G Hygiënische toiletreiniger

3G Hygiënische toiletreiniger Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010 15-2-2016 NL (Nederlands) 4/6 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 10.4. Te vermijden omstandigheden Rechtstreeks ...

Lijst van H- en P-zinnen - Wikipedia

Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precautionary) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals die in de Europese Unie gebruikt wordt.

Schoonmaakmiddelen mengen: oppassen geblazen! - …

Er zijn een aantal schoonmaakmiddelen die je beslist niet met elkaar mag mengen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Wanneer er niet voldoende zuurstof in een ruimte is, zou je er zelfs bewusteloos van kunnen raken. Een aantal combinaties die je nooit mag maken: Toiletreiniger en chloor. Dit is een fout die al door veel mensen gemaakt is.

OXYFOAM Hygienic Hand Rub 1000ml - DiDoClean.nl

OXYFOAM Hygienic Hand Rub 1000ml is een snel werkende desinfecterende foam met hydraterende Jojoba-olie voor extra huidverzorging. OXYFOAM Hygienic Hand Rub 1000ml doodt en voorkomt de verspreiding van vele micro-organismen en andere gevaarlijke pathogenen. Geen water of handdoek vereist. De perfecte tool voor persoonlijke bescherming.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Sentry

Geïdentificeerd gebruik Toiletreiniger Ontraden gebruik Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of ... Gevaarlijke verbrandingsproducten Koolstofoxiden. Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige ... Oxiderende eigenschappen Niet van toepassing.

WC EEND NR.1 ONTKALKER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD …

WC EEND NR.1 ONTKALKER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Reg. 453/2010/EC) H290 Kan bijtend zijn voor metalen. Veiligheidsaanbevelingen: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

OXYFOAM Hygienic Hand Rub 1000ml - DiDoClean.nl

OXYFOAM Hygienic Hand Rub 1000ml is een snel werkende desinfecterende foam met hydraterende Jojoba-olie voor extra huidverzorging. OXYFOAM Hygienic Hand Rub 1000ml doodt en voorkomt de verspreiding van vele micro-organismen en andere gevaarlijke pathogenen. Geen water of handdoek vereist. De perfecte tool voor persoonlijke bescherming.

GS-RI-01. productinfo. Gebruik. veiligheidsinstructie ...

5 GEVAARLIJKE STOFFEN - Risico-inventarisatie 5 Hieronder de symbolen van gevaarlijke stoffen die eventueel op verpakkingen kunnen staan en voornamelijk op producten die door de technische dienst gebruikt worden. Lees voor gebruik altijd de gebruiks- en op de verpakking. Na gebruik opslaan in veiligheidskast. Als regel geldt altijd: Ga van gevaarlijke stoffen na of deze te vervangen zijn door ...

3G Hygiënische toiletreiniger

3G Hygiënische toiletreiniger Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010 15-2-2016 NL (Nederlands) 4/6 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 10.4. Te vermijden omstandigheden Rechtstreeks ...

Urinesteen problemen oplossen in toilet of urinoir - DiDoClean

Dit kunt u al merken wanneer het water in het toilet of urinoir minder gemakkelijk en minder snel wegloopt. Urinesteen kunt u het beste weghalen met een krachtig product wat geen schade aanricht in uw toiletpot, leidingen, rubbers of afdichtingen. Tot op heden hebben wij in de markt nog maar een product gevonden dat al deze eigenschappen bezit.

TECHNISCHE FICHE ONDERHOUDSPRODUCT …

TOILETREINIGER, JAVEL, EUCALYPTUS Formule nummer : 16116110 Ontwikkelingscode :17000449 Revisie : 10 ... FYSICOCHEMISCHE EIGENSCHAPPEN BIJ 20 °C dichtheid bij 20°C (g/ml) 1.078 +/- 0.010 ... kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE - ESSEF

Representatieve gevaarlijke stoffen : (In een voldoende concentratie aanwezig in het preparaat om hieraan de toxicologische kenmerken voor te schrijven, welke deze in zuivere staat bij 100 % zou bevatten) Dit preparaat bevat geen enkele gevaarlijke stof van deze categorie. Andere stoffen die een gevaar betekenen.

GLORIX WC Active Gel (Ocean Fresh en Mountain Fresh ...

Product : Glorix WC Active Gel 2003, 10 april 2003 3-5 Oogbescherming : Zie boven 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN. Fysische toestand : Visceuze vloeistof Kleur : Transparant, blauw of groen (2 varianten) Geur : Licht geparfumeerd pH : 1 Dichtheid (kg/m3) : 1037 kg/m3 Alkaliteit : zeer zuur product Ontledingstemperatuur: n.v.t Vlampunt : niet brandbaar ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WC-EEND Nr. 1 Ontkalker ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006) WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Versie 2.0 Printdatum 27.03.2018 Herzieningsdatum 04.12.2017 Specificatie Nummer: 350000025059

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxyderende eigenschappen : Niet beschikbaar. Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu: Niet van toepassing. Stabiliteit en reactiviteit Stabiliteit 10.: Niet mengen met andere producten. Stabiel onder normale condities. Datum van uitgave : …

Kolorado toiletblok Ocean - Minatol.dk

Kolorado toiletblok "Ocean" Uitgave 1 Publicatiedatum: 7. december 2017 Pagina 5/5 RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en …

Lijst van H- en P-zinnen - Wikipedia

Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precautionary) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals die in de Europese Unie gebruikt wordt.

Te vermijden schoonmaakcombinaties

Bona Benelux BV Hulswitweg 6 2031 BG Haarlem Nederland Telefoon 023-5421864 E-mail: [email protected] Voor de Consument hebben wij een Compleet Assortiment voor het Schoonmaken&Onderhouden van je houten vloer.Wij verkopen onze producten echter niet rechtstreeks aan particulieren.

Gevaarsinformatie, NVZ - Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

De zin luidt: ‘Opgelet! Niet in combinatie met andere producten gebruiken, er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.’ Deze zin geeft aan dat bij gelijktijdig gebruik van een bleekreiniger met chloorbleekmiddel en een zure reiniger (bijvoorbeeld toiletreiniger, zoutzuur of schoonmaakazijn) het giftige chloorgas kan ontstaan.

CLP-pictogrammen - ECHA

De CLP-verordening heeft een nieuw systeem geïntroduceerd voor de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen in de Europese Unie. De pictogrammen zijn ook veranderd en zijn nu in overeenstemming met het mondiaal geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN-GHS).

Signaalwoord - Solucious

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen bij normale verwerking. 10.4. Te vermijden omstandigheden Zie Rubriek 7 voor meer informatie 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Niet met andere reinigingsproducten vermengen. 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten Geen onder normale gebruiksomstandigheden. RUBRIEK 11: Toxicologische ...

WC NET JAVEL GEL - Instant / Extra White - Mountain fresh ...

Eigenschappen / Symbolen: Xi Irriterend R zinnen: R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. Gevaarlijk, Skin Corr. 1A, Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel Let op, Met. Corr. 1, Kan bijtend zijn voor metalen Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu: Geen ander risico 2.2 ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Sentry

Geïdentificeerd gebruik Toiletreiniger Ontraden gebruik Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of ... Gevaarlijke verbrandingsproducten Koolstofoxiden. Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige ... Oxiderende eigenschappen Niet van toepassing.

Veiligheidsinformatieblad - Home | Exclusiva

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen De informatie in deze rubriek verwijst naar het product, tenzij er specifiek wordt aangegeven, dat er gegevens van stoffen worden ... Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities. pH > 13 (onverdund) ISO ...