wasmiddelen schoonmaak chemicaliën sds

Productieomgeving

Samenwerkende partner

SDS EU (Reach Annex II)- wasmiddelen schoonmaak chemicaliën sds ,02/11/2015 NL (Nederlands) SDS Ref.: 4732.0_76068RT88 2/10 een allergische reactie veroorzaken 2.3. Andere gevaren Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling: Geen onder normale omstandigheden. De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stof Niet van ...Velgenreiniger ZuurvrijVelgenreiniger Zuurvrij Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Datum herziening: 26-10-2020 (Versie: 6.0)Fabrikant producent wasmiddel | Europages

Doorloop de 599 Fabrikant producent van de sector wasmiddel op Europages, platform B2B om internationaal partners te vinden.

Demiwater - Papyrus

Demiwater Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 EHBO na inademing 17-7-2019 (Versie: 1.1) NL (Nederlands) 2/6 : Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Schoonmaak & Chemicaliën Archieven - Coöperatie Westvoorn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Smeermiddelen |Fabory

You can increase Machine Life by using Fabory Lubricants, Various types, Capacities, etc. Avoids corrosion, overheating, moistening & damaging friction

SDS EU (Reach Annex II) - Alco Cleaners & Coatings

10/12/2014 NL (Nederlands) SDS Ref.: 4522.2 2/11 Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P261 - Inademing van spuitnevel vermijden P280 - oogbescherming dragen P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water

SDS EU (Reach Annex II)

5 - 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Sodium Silicate

Schoonmaak- en Wasmiddelen | Mérieux NutriSciences Nederland

Het eerste laboratorium waar Ecolabel testen uitgevoerd mochten worden, was dat van Mérieux NutriSciences. De testen zijn niet beperkt tot huishoudelijke schoonmaakmiddelen, maar ook tot producten voor industriële en professionele reiniging.In aanvulling op laboratoriumtesten, testen ten behoeve van de consument worden uitgevoerd in een gespecialiseerd laboratorium.

Schoonmaakartikelen - Drogisterij van Mourik

burstenmann kledingborstel 350 1518 - hout gelakt met oog. €4, 99 informatie

98000 Carshampoo - MPM Oil

98000 Carshampoo Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 10-1-2012 Datum herziening: 20-2-2018 Vervangt: 30-7-2014 versie: 3.1

SDS EU (Reach Annex II) - Alco Cleaners & Coatings

10/12/2014 NL (Nederlands) SDS Ref.: 4522.2 2/11 Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P261 - Inademing van spuitnevel vermijden P280 - oogbescherming dragen P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water

Schoonmaakartikelen - Drogisterij van Mourik

burstenmann kledingborstel 350 1518 - hout gelakt met oog. €4, 99 informatie

SDS EU (Reach Annex II)

James Remover Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 14-10-2016 NL (Nederlands) SDS …

SDS EU (Reach Annex II)

James Remover Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 14-10-2016 NL (Nederlands) SDS …

Schoonmaakartikelen - Drogisterij van Mourik

Frederik Hendriklaan 270 2582 BN Den Haag. [email protected] 070 355 7135

Piek Schoonmaakazijn - Verpa

andere chemicaliën, enz. In overleg met de leverancier van beschermende handschoenen kan een type gekozen worden, die voldoende bescherming geeft. Controleer altijd de instructies betreffende doorbraaktijd en materiaalsoort en -dikte, zoals gegeven door de handschoenen leverancier. Bescherming van de ogen : Bij normaal gebruik niet nodig.

Glass Cleaner - Bardahl

chemicaliën. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. Onverenigbare materialen : Bevriezing. 7.3. Specifiek eindgebruik Zie punt 1.2 en/of blootstellingsscenario's. Zie Rubriek 7.

PIEK SCHOONMAAKAZIJN 15X1L

[email protected] - www.vandambodegraven.nl 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Land Organisati e/Bedrijf Adres Noodnummer NEDERLAND Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum , Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen Postbus 85500 (B.00.118) 3508 GA Utrecht +31 30 274 88 88

SDS EU (Reach Annex II)

James Remover Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 14-10-2016 NL (Nederlands) SDS …

Schoonmaakartikelen - Drogisterij van Mourik

Frederik Hendriklaan 270 2582 BN Den Haag. [email protected] 070 355 7135

SDS EU (Reach Annex II) - Alles voor schoonmaak, hygiëne ...

temperatuur, gebruik van andere chemicaliën, enz. In overleg met de leverancier van beschermende handschoenen kan een ander type gekozen worden, die vergelijkbare bescherming geeft. Controleer altijd de instructies betreffende doorbraaktijd en materiaalsoort en -dikte, zoals gegeven door de handschoenen leverancier.

Chemicaliën - mijndrogisterijom

Drogisterij Schippers bv Kapelstraat 67 2660 Hoboken (Antwerpen) België Mail: [email protected] Tel +32 (0)3 827 10 10 BTW BE 0430 495 205 KBC BE94 7310 2440 9114

Schoonmaak- en Wasmiddelen | Mérieux NutriSciences Nederland

Het eerste laboratorium waar Ecolabel testen uitgevoerd mochten worden, was dat van Mérieux NutriSciences. De testen zijn niet beperkt tot huishoudelijke schoonmaakmiddelen, maar ook tot producten voor industriële en professionele reiniging.In aanvulling op laboratoriumtesten, testen ten behoeve van de consument worden uitgevoerd in een gespecialiseerd laboratorium.

Unilever investeert € 1 miljard in haar Clean Future ...

Sep 02, 2020·Unilever, een toonaangevende producent van schoonmaak- en wasmiddelen, kondigde vandaag aan dat het bedrijf 100% van de CO2 uit fossiele brandstoffen, die wordt gebruikt in haar schoonmaak- en wasmiddelen, zal betrekken uit hernieuwbare of gerecyclede koolstof. Een grote stap op het gebied van duurzaamheid voor schoonmaak- en wasmiddelmerken wereldwijd, waaronder …

SDS EU (Reach Annex II)

5 - 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Sodium Silicate