staat chemische glasreiniger sds

Productieomgeving

Samenwerkende partner

MSDS 11370 Unger HIFLO pil – glasreiniger- staat chemische glasreiniger sds ,MSDS 11370 Unger HIFLO pil – glasreiniger Datum in werking treden: 03/2005 Paragraaf 1 – Chemische aanduiding en firmagegevens Fabrikant: Unger Enterprises Inc. Bridgeport, CT 06610, USA Alarmnummer EU (Duitsland): +49 212 2207 136 Productaanduiding: Reinigingsmiddelmengsel, niet-ionisch, vast Synoniem(en): Hi-Flo pil, Hi-Flo tabletten CAS nr.:Risicoanalyse chemische agentia - PrebesRisicoanalyse chemische agentia Vergelijking van de risicoanalysetools voor chemische agentia ... • ChemDirector. Hoe ga je van start • Verzamelen van VIB / sds • Leverancier is verplicht deze te voorzien (in het Nederlands) • 16 vaste rubrieken • ≠ technische fiche ... • Gezondheidsaspect staat centraal, impact + blootstelling ...Paracetamol

[email protected] - www.edqm.eu 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Noodnummer : +33(0)390215608 ... Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen ... Paracetamol staat niet op de kandidaatslijst van REACH Paracetamol staat niet vermeld in Bijlage XIV van REACH

Gearlube GL-4 80W

Bevat geen enkele stof die invanBijlage XIV van REACH staat vermeld Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EU) nr. 649/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

SDS verwerkt op 25-09-2014 SDS-versie 1.1 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 30-2748888 Zie punt 4 over eerste hulp. RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Het product moet niet geclassificeerd worden volgens de bekendmaking van het ministerie van Milieu omtrent de classificatie, markering, enz.

Chemische agentia op het werk | Liantis

Je maakt een inventaris van de verschillende chemische agentia in het bedrijf. Je vraagt Veiligheidsinformatiebladen (VIB) of Safety Data Sheets (SDS) van deze chemische agentia op bij de leverancier. Je maakt deze VIB toegankelijk voor de medewerkers. Je laat de transportroutes bewaken en duidt de gebruiksplaatsen aan met passende signalisatie.

Studiehandleiding Certified Chemical Safety Expert (CCSE

SDS Het kunnen lezen en interpreteren van SDS-en. 1. Zicht hebben op de opbouw van een Safety Data Sheet en de betrouwbaar-heid van de daarin gepresenteerde gegevens. 2. Het kunnen raadplegen van de CMR-lijst van SZW en tabel 3.1 van (REACH) Verordening 1272/2008. 3. Kennis hebben van blootstellingsscenario’s. Opslag van verpakte gevaarlijke ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

AGC/22 VLIEGTUIG GLASREINIGER Pagina 4 [vervolg…] Deel 9: Fysieke en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysiek en chemische basiseigenschappen Toestand: Vloeibaar Kleur: Kleurloos Geur: Geurloos Viscositeit: Niet-viskeus Kookpunt/bereik °C: >35 Vlampunt °C >93 Relatieve densiteit: 0,980 pH Circa 7 9.2. Overige informatie

CPID - whatsinproductsom

De GHS-indelingen voor chemische producten in verband met producten in deze database kan worden bekeken door het selecteren van de "Advanced" knop op de chemische ingrediënten tabellen. Aangezien dit een werk in uitvoering, kan GHS indelingen niet weergegeven voor alle chemische …

Ammoniak - Wikipedia

Ammoniak is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof met als brutoformule NH 3.De structuur van de verbinding is niet vlak, maar neemt als gevolg van het vrij elektronenpaar op stikstof een trigonaal piramidale moleculaire geometrie aan. Het molecuul is uitgesproken polair.In het menselijk lichaam wordt door afbraak van eiwitten de overmaat aan stikstof uit het lichaam via de ...

Opstellen van veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets – SDS’en) zijn erkende en effectieve instrumenten voor het verstrekken van toepasselijke veiligheidsinformatie in de toeleveringsketen over stoffen en mengsels die aan specifieke indelingscriteria voldoen. De vereisten voor SDS’en bestonden al voordat de REACH-verordening van kracht werd maar

SDS EU (Reach Annex II)

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels: SDS < 2015 : Toon enkel CLP informatie Niet ingedeeld Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden. 2.2. Etiketteringselementen

Veiligheidsinformatieblad - odeu.scene7om

etiketteringssysteem voor chemische stoffen van de Verenigde Naties (OSHA/GHS); SOR/88-66, De Canadese 'Controlled Products Regulations' (CRP); en/of NOM-002-SCT-2003 (Mexico). Plantaardige olie (in nevelvorm) staat echter wel vermeld als een luchtverontreinigende stof, OSHA CFR 1910.1000.

TECHLINE O2 GLASREINIGER 10X1000ML

Techline O2 Glasreiniger Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 11/08/2015 DE (Deutsch) 5/8 ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 10.1. Reaktivität Stabil unter Normalbedingungen. 10.2. Chemische Stabilität Stabil unter Normalbedingungen. 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Unter normalen Umständen kein(e). 10.4.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

SDS verwerkt op 25-09-2014 SDS-versie 1.1 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 30-2748888 Zie punt 4 over eerste hulp. RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Het product moet niet geclassificeerd worden volgens de bekendmaking van het ministerie van Milieu omtrent de classificatie, markering, enz.

Risicoanalyse chemische agentia - Prebes

Risicoanalyse chemische agentia Vergelijking van de risicoanalysetools voor chemische agentia ... • ChemDirector. Hoe ga je van start • Verzamelen van VIB / sds • Leverancier is verplicht deze te voorzien (in het Nederlands) • 16 vaste rubrieken • ≠ technische fiche ... • Gezondheidsaspect staat centraal, impact + blootstelling ...

R6025 BamHI, 12,500u

SDS auteur: [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Voor chemische noodsituatie spill, lekken, brand, blootstelling, of een ongeval oproep chemtrec dag of nacht binnen de Verenigde Staten en Canada: 1-800-424-9300outside USA en Canada: 1 703-527-3887 (verzameling doet een beroep aangenomen)

SDS EU (Reach Annex II)

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels: SDS < 2015 : Toon enkel CLP informatie Niet ingedeeld Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden. 2.2. Etiketteringselementen

BULS chem & more - Produkte - Reinigungschemie ...

...der Glasreiniger Anwendungsfreundlicher Glasreiniger zur problemlosen und einfachen Reinigung von Fenster, Rahmen, Spiegel, Kunststoff- und Metalloberflächen. Trocknet schnell und streifenfrei. Verhindert rasche Wiederanschmutzung. Direkte Anwendung / keine Verdünnung. 10 Liter Kanister. Artikelnummer: 10510 EAN Code: 9008119105105

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

SDS verwerkt op 25-09-2014 SDS-versie 1.1 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 30-2748888 Zie punt 4 over eerste hulp. RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Het product moet niet geclassificeerd worden volgens de bekendmaking van het ministerie van Milieu omtrent de classificatie, markering, enz.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

SDS verwerkt op 23-02-2017 SDS-versie 2.0 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen ... De volledige tekst van het risicoreglement staat in rubriek 16. Arbeidshygiënische grenswaarden zijn genoemd in rubriek 8, voor zover ... Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

24193-S12-01-A,SDS GHS,Dutch,EZ Flush

SDS • EZ Flush • DUTCH • 193-S12-01-A • GHS 5 11.4 Algemene opmerkingen: Carcinogeniciteit: Geen van de componenten van dit product staat op de lijsten van ACGIH, IARC, OSHA, NIOSH of NTP. _____ 12. Ecologische informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Merck Millipore

Geïdentificeerd gebruik Reagens voor analyse, Chemische productie Voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in de bijlage bij dit vei ligheidsinformatieblad. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Duitsland * tel.+49 6151 72-2440 Verantwoordelijke afdeling

Compressol H 68 - Kroon-Oil

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Veiligheidsinformatieblad - odeu.scene7om

etiketteringssysteem voor chemische stoffen van de Verenigde Naties (OSHA/GHS); SOR/88-66, De Canadese 'Controlled Products Regulations' (CRP); en/of NOM-002-SCT-2003 (Mexico). Plantaardige olie (in nevelvorm) staat echter wel vermeld als een luchtverontreinigende stof, OSHA CFR 1910.1000.

Opstellen van veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets – SDS’en) zijn erkende en effectieve instrumenten voor het verstrekken van toepasselijke veiligheidsinformatie in de toeleveringsketen over stoffen en mengsels die aan specifieke indelingscriteria voldoen. De vereisten voor SDS’en bestonden al voordat de REACH-verordening van kracht werd maar