bepantsering alle luchtverfrissende beschermend sds-label

Productieomgeving

Samenwerkende partner

EIGENSCHAPPEN TOEPASSINGEN TECHNISCHE GEGEVENS- bepantsering alle luchtverfrissende beschermend sds-label ,Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vr het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - VerpaAlle gebruikelijke blusmiddelen kunnen gebruikt worden. Veiligheidsinformatieblad voor Tork Foam Soap Tork Schuimzeep. edition 2017-01-23 Pagina 1 van 3 Netherlands (Dutch) RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodproceduresVEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Fytostat

Indien aanwezig in dit product, alle niet geclassificeerde componenten beschreven hierboven waarvoor geen landspecifieke MAC waarde(n) is (zijn) aangegeven onder sectie 8, worden vermeld als vrijwillig openbaar gemaakte componenten. Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Berdal

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Inademing Verwijder de getroffen persoon van de besmettingsbron. Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling.

1. IDENTIFICATION - ChemPoint

Product name: WALOCEL™ CRT 30000 GA Sodium Carboxymethylcellulose Issue Date: 12/30/2019 Page 6 of 10 LC50, Rat, 4 Hour, dust/mist, > 5.8 mg/l Skin corrosion/irritation Prolonged contact is essentially nonirritating to skin.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - BP

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Ivana

Na contact met het product moeten alle besmette lichaamsdelen gewassen worden. RUBRIEK 9 : FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Algemene informatie : Fysieke staat : Gasachtig. Spuitnevel. Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu :

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD bladzijde

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft Voor voldoende ventilatie zorgen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8 Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Verpa

Alle gebruikelijke blusmiddelen kunnen gebruikt worden. Veiligheidsinformatieblad voor Tork Mild Foam Soap Tork Milde Schuimzeep. edition 2017-01-24 Pagina 1 van 3 Netherlands (Dutch) RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Bladzijde : VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD - BOMA

Verwijderd houden van alle ontstekingsbronnen - niet roken. Verwijderd houden van elke ontsteking en warmtebron alsmede tegen elke rechtstreekse bestraling door de zon. Houder onder druk. Beschermen tegen zonnestraling en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C. 8.