producten voor de toxiciteit van muggensproeisystemen

Productieomgeving

Samenwerkende partner

de Commissie - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD- producten voor de toxiciteit van muggensproeisystemen ,Het mengsel bestaat voor 1 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de toxiciteit niet bekend is ... producten: Niet van toepassing. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd. ... Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voorVEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCO-WIPESVoorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel ... 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslag voorzorgsmaatregelenBewaar in goed gesloten, originele verpakking. 7.3. ... Toxiciteit Not available Acuut gevaar voor het aquatisch milieu Acute giftigheid - vis Not determined ...BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). Ernstige leverstoornis (bilirubine > 3 maal bovengrens van normaal (ULN); transaminasen > 10 maal ULN). Voorgeschiedenis van ernstige trombose bij eerdere behandeling met L-asparaginase.

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP ...

(1) Voor de toepassing van de CLP-verordening kunnen gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampuntbereik tussen ≥ 55 °C en ≤ 75 °C tot gevarencategorie 3 worden gerekend. ** De opslag van gevaarlijke producten is eveneens ingedeeld in rubriek 17.2. indien gevaarlijke producten …

Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad ...

producten, is er om de interne markt voor tabaksproducten goed te laten functioneren, behoefte aan een krachtiger wetgevend optreden op het niveau van de Unie, eerder dan op nationaal niveau. (7) Wetgevend optreden op het niveau van de Unie is ook nodig voor de uitvoering van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (WHO Framework ...

Onderzoek naar de klimaatimpact van het gebruik van ...

producten voordelen voor de biodiversiteit, toxiciteit van het water en de grond, etc. Een tweede reden om de ecocheques niet enkel toe te laten voor categorieën met een hoge relatieve impact is het ecologisch bewustzijn dat mogelijk gecreëerd wordt.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en ...

18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen Uitsluitend toegelaten voor de bestrijding van adulte muggenpopulaties binnenshuis en, wanneer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden, buitenshuis.-Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 4 jaren

Milieurapport Vlaanderen MIRA

representatief voor de toxiciteit van dioxines en bovendien voor de aanwezigheid van andere producten van onvolledige verbranding zoals chloorbenzenen, PCB’s (Polychloorbiphenylen), (De Fré R. et al., 1995). Het meest toxische en best gekende is het Sevesodioxine, het - 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxine of kortweg 2,3,7,8TCDD.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Merck Millipore

Bescherming van de ademhalingswegen nodig indien stofvorming plaatsvindt. Aanbevolen filtertype: Filter P 1 (volgens DIN 3181) voor vaste deeltjes van inerte stoffen De ondernemer moet er voor zorgen dat onderhoud, reiniging en beproeving van adembeschermingstoestellen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de leverancier.

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 8866

Hoge Gezondheidsraad www.hgr-css.be − 3 − variabiliteit) op de vastgestelde NOAEL. De toxicologische systemische referentiewaarde voor de effecten op de gezondheid zou dus 0,3 µg Al/kg lg/dag zijn. De HGR oordeelt ook dat de beschikbare studies naar de percutane absorptie van slechte kwaliteit zijn en dat ze niet volgens de huidige eisen werden gevoerd.

de Commissie - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Het mengsel bestaat voor 1 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de toxiciteit niet bekend is ... producten: Niet van toepassing. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd. ... Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor

Document Type Datum van herziening Versie

Document Type EU - Europe GHS Datum van herziening 01-apr-2020 Versie 7 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Inademing Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Contact met de ogen Grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten, waarbij onderste en bovenste ooglid worden opgetild.

De Europese milieukeur voor smeermiddelen Kies de …

De Europese milieukeur voor smeermiddelen - "Het officiële EU-keurmerk voor groenere producten" Als u wilt laten zien dat u zich inzet voor een beter milieu: Kies de bloem voor uw smeermiddelen Zodra de bloem op uw producten staat, garandeert dit: Minder effecten op het aquatisch milieu en de bodem bij het gebruik Minder CO 2-uitstoot

Veilig varroa bestrijden en materiaal desinfecteren met ...

Organische zuren worden al vele jaren gebruikt voor de bestrijding van de varroamijt. Vanaf het moment dat deze producten als geneesmiddel van de ziekte varroase worden gebruikt, dient men zich te houden aan de wettelijk vergunde producten in België. Enkel per uitzondering kan naar het cascadesysteem gegrepen worden (zie brochure

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP ...

(1) Voor de toepassing van de CLP-verordening kunnen gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampuntbereik tussen ≥ 55 °C en ≤ 75 °C tot gevarencategorie 3 worden gerekend. ** De opslag van gevaarlijke producten is eveneens ingedeeld in rubriek 17.2. indien gevaarlijke producten …

Document Type Datum van herziening Versie

Document Type EU - Europe GHS Datum van herziening 01-apr-2020 Versie 7 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Inademing Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Contact met de ogen Grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten, waarbij onderste en bovenste ooglid worden opgetild.

Document Type Datum van herziening Versie

Document Type EU - Europe GHS Datum van herziening 01-apr-2020 Versie 7 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Inademing Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Contact met de ogen Grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten, waarbij onderste en bovenste ooglid worden opgetild.

Veiligheidsinformatieblad

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling De volgende informatie is van toepassing voor het gebruik zoals vermeld is in subrubriek 1.2 van het veiligheidsinformatieblad. Indien beschikbaar wordt voor instructies voor de toepassing en hanteren van het …

De ecologische voetafdruk van consumptie van dierlijke ...

22% is van de totale ecologische voetafdruk van een Belg. Als iedereen op aarde dezelfde hoeveelheden dierlijke producten zou consumeren als een gemiddelde Belg, dan hebben we 3/4 van de totale biologisch productieve land- en zeeoppervlakte nodig enkel en alleen voor de productie van dierlijke producten (veeteelt, visserij en viskweek).

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Merck Millipore

Bescherming van de ademhalingswegen nodig indien stofvorming plaatsvindt. Aanbevolen filtertype: Filter P 1 (volgens DIN 3181) voor vaste deeltjes van inerte stoffen De ondernemer moet er voor zorgen dat onderhoud, reiniging en beproeving van adembeschermingstoestellen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de leverancier.

Teststrategieën om toxiciteit van chemische stoffen vast ...

Volledige vervanging van de huidige dierproeven die worden gebruikt om de toxiciteit van stoffen of geneesmiddelen te bepalen door één enkele 3V-methode is niet mogelijk. De uitzonderingen hierop zijn testen die worden gebruikt om huid irritatie, huid corrosie en oog irritatie te bepalen. Voor andere toxicologische effecten geldt dat de response in een intact dier niet kunnen worden ...

SEKUSEPT CLEANER - draegerom

: Afhankelijk van de ontbrandings eigenschappen kunnen de ontledings producten de volgende stoffen bevatten: Koolstofoxiden Stikstofoxiden (NOx) Zwaveloxiden Oxides van fosfor 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

De Europese milieukeur voor smeermiddelen Kies de …

De Europese milieukeur voor smeermiddelen - "Het officiële EU-keurmerk voor groenere producten" Als u wilt laten zien dat u zich inzet voor een beter milieu: Kies de bloem voor uw smeermiddelen Zodra de bloem op uw producten staat, garandeert dit: Minder effecten op het aquatisch milieu en de bodem bij het gebruik Minder CO 2-uitstoot

Intoxicatie door huishoudproducten - Gezondheid.be, De ...

Braken moet worden vermeden omwille van de schuimvorming. • Producten voor de vaatwasser zijn zeer alkalisch. Ze veroorzaken brandwonden in de mond, de slokdarm en de maag. Braken moet worden vermeden omdat het product dan een tweede keer de slijmvliezen zou aantasten. Bovendien bestaat het gevaar voor aspiratie van het product in de luchtwegen.

Bewaren van voedsel

De factoren die voedselbederf beïnvloeden 1.Het vochtgehalte • = maat voor de hoeveelheid water dat aanwezig is in een voedingsmiddel • Uitgedrukt in % of in kg vers product • Groot deel van het water is in een gebonden vorm aanwezig--> dit is niet bruikbaar voor m.o. • Wateractiviteit (aw): hoeveelheid vrij water --> hiermee vergelijkt men het ...

Document Type Datum van herziening Versie

Document Type EU - Europe GHS Datum van herziening 01-apr-2020 Versie 7 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Inademing Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Contact met de ogen Grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten, waarbij onderste en bovenste ooglid worden opgetild.